Tillbaka

Gävledraget presenterar:
 

Clara Salander

 

illustrerar  valda delar utplockade ur en praktisk handbok från 1883.

- FRÅGA MIG OM ALLTING!

 

 

Innehåll

 

ALLMÄNNA GODA RÅD

Tjenstehjons åliggande

Tredskande tjenstehjon

Lifräddningsboj - En annan lifräddningsboj

Bäddar för fattigt folk

Att hålla sina barn rena och snygga

 

RÅD VID MINDRE OLYCKOR

Då en person fått något stoft i ögat

När en person faller

Näsblod

Qväfning

Styng af insekter

 

SJUKDOMARS LINDRANDE

Solstyng och åskslag

Ricinolja

Kolera

 

SÄRSKILDA REGLER OCH FÖRSIKTIGHETSMÅTT VID GIFVANDET AV MEDICIN

Med afseende på idiosynkrasi

Slag

Svimningar, hysteri etc

Skendöd genom dryckenskap

Slag eller kongestioner i allmänhet

 

RÅD VID DRAMATISKA HÄNDELSER

Ormbett

Bett af galna djur

Gifterna delas in i fyra klasser - Läkare bör omedelbarligen eftersändas

Hängda

Då kläderna fatta eld -  Antändes en kvinnas kläder

Blödningar

 

--------------------------------------------------------

 

Allmänna goda råd

 

 

Tjenstehjons åliggande

är att förrätta det arbete och de sysslor som husbonden skäligen föresätter. Som erfarenheten visar, att en del sysslor äro sådana, att tjenstehjon gerna vill undandraga sig dem, har lagen särskildt nämnt några sysslor, som tjenstehjon icke eger undandraga sig; sålunda är stadgadt, att det icke får neka att afdraga huden på döda kreatur, samt att "körslor med oxar och skorstenars sotande å de orter, hvarest inga särskilda personer dertill finnas", äro sådana sysslor som husbonde skäligen kan ålägga ett tjenstehjon.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005  Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

Tredskande tjenstehjon. Är tjenstehjon försumligt, gensträfvigt eller i sin lefnad oordentligt och låter sig icke med godo rättas, eller är det otroget eller till åtagen tjenst oskickligt, eger husbonden skilja det ifrån sig. Kan icke överenskommelse träffas, så må husbonden i två vittnens närvaro tillsäga tjenstehjonet att gå ur tjensten, men vägrar tjenstehjonet att gå eller husbonden icke vill tillkalla vittnen, så anmäles förhållandet i Stockholm hos öfverståthållareembetet för polisärenden, i andra städer hos magistraten eller poliskammare, der sådan finnes, samt på landet hos kronofogde eller länsman, som eger att tjenstehjonet ur tjensten vräka.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

 

Lifräddningsboj. En enkel men särdeles nyttig lifräddningsboj för personer, som bada på farliga ställen eller vilja lära sig simma, kan göras på följande sätt. En dubbel, 2 1/2 aln lång remsa af groft bomullstyg afsys i 9 rum med 2 tum mellan hvarje, och rummen fyllas sedan med finskuren kork, som antingen köpes särskildt rör ändamålet eller hvartill gamla korkar användas. Små hål göras nedtill, hvarigenom vattnet kan afrinna. Bojen knytes kring halsen och midjan med starka band af tyget, som äro mycket väl fastsydda.

 

En annan lifräddningsboj. En gammal boa öppnas, stoppningen urtages och skinnet fylles i stället med finskuren kork samt hopsys. Boan knytes med band i samma färger som skinnet. Särdeles lämplig rör damer vid segling i stormigt väder. Herrarnes västar kunna fodras på samma sätt.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

Bäddar för fattigt folk. Björklöf anses vara särdeles fördelaktiga härtill; de böra samlas på hösten, under torr väderlek, och

 torkas väl, samt sägas hafva en behaglig doft och vara mycket spänstiga. Ohyra trifves ej heller bland björklöfven.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

Att hålla sina barn rena och snygga är för hvarje husmoder ett mycket inkomstgifvande tidsfördrif. Man har nemligen funnit, att fyra barn, som få gå orena och snuskiga, förtära lika mycket föda som fem barn, hvilka hållas rena och snygga.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005               Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

 

Råd vid mindre olyckor

 

Då en person fått något stoft i ögat, så ställ patienten framför eder, lägg edert pekfinger på hans kind och för den sakta uppåt, så brukar man lyckas borttaga stoftgrandet. Skulle detta dock ej vara nog, så upprepas samma rörelse medan man håller en knytnål eller annan större nål på ögonlocket, så att det kan vändas ut och in och stoftkornet borttagas med hörnet af en fin silkesduk. Ögat tvättas med kallt vatten och förbindes för att utestänga dagern. Skulle ögat vara mycket inflammeradt, tages ett laxativ, och ögat tvättas med något kylande vatten.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005                                           Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

 

När en person faller, händer ej sällan att tummen vrides ur led. F ör att draga den till rätta, lägges då en dubbel slinga af grofva snodder kring tummen, hvarmed den åter drages i sin rätta riktning. Tummen bör först omlindas med en lapp, så att snöret ej kan skära in uti skinnet. När den åter är i sitt rätta skick, pålägges ett kallt omslag.

 

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

 

Tillbaka

 

Näsblod. Af hvad orsak näsblod än härleder sig, kan den vanligen hämmas, om en liten plugg af linneskaf instoppas i näsan. Hjelper ej detta, lägges ett kallt omslag om pannan; armarne upplyftas öfver hufvudet, som stödes mot händerna; en plugg af linneskaf fuktas litet, doppas i pulveriseradt gummi arabicum och instoppas i näsan. Gummit kan blandas med hälften alun, eller doppas pluggen i kinatinktur. Fötterna böra värmas. Stundom kan näsblod hämmas derigenom att litet kallt vatten nedhälles eller ett kallt jern hålles på ryggraden. I händelse af förstoppning tages ett laxativ .

 

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

 

Qväfning. Får någon ett fiskben i halsen, bör man nedsticka pekfingret i halsen och trycka det mot tungspenen för att åstadkomma kräkning. Lyckas ej detta, bör patienten försöka svälja ett stort stycke potatis eller mjukt bröd. I värsta fall gifves ett kräkmedel.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

Styng af insekter (geting, broms, bi etc. ). Symptomer. Svullnad, äckel, feber. Behandling. Man trycker en nyckel hårdt mot såret så att gadden pressas fram och kan uttagas, hvarefter litet linneskaf, doppadt i blyvatten pålägges. Patienten gifves 15 droppar hjorthornssalt (sal volatile) i ett halft vinglas kamomillte.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

 

Sjukdomars lindrande

 

Solstyng och åskslag behandlas som slag och kongestioner.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

 

Tillbaka

 

 

Ricinolja (Oleum ricini)

grm 150. Det vanligast använda laxermedlet. Användes som laxativ i febersjukdomar samt då magen är öm och kolikplågor förefinnas. Dosis är en matsked åt äldre, en tesked åt barn. När vid diarré buller och slitningar förekomma i magen, verkar ricinolja, tagen en tesked hvarje eller hvarannan timma, ganska välgörande.

 

 Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

 

Tillbaka

 

 

Kolera.

Om diarret är lindrigt, använder man risvatten eller havresoppa, rödvin, vått, värmande omslag om magen samt ett Dovers pulver 4 gånger om dagen. Vid häftigare diarre ger man 30 droppar koleradroppar 4 gånger om dagen, isbitar

för törsten samt en senapsdeg i maggropen. Om sjukdomen är fullt utbildad, invecklar man den sjuke i varma yllefiltar, lägger varma krus under fötterna samt tager invärtes nervdroppar, 15 stycken hvarannan timme. Isbitar derjemte och sodavatten eller champagne till dryck. Mot krampen använder man frotteringar med kamfersprit samt, om så ske kan, varma bad.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

Särskilda regler och försigtighetsmått vid gifvandet af medicin.

 

Med afseende på idiosynkrasi. Med idiosynkrasi menar man en egendomlig disposition inom organismen, som vanligtvis ej förekommer hos folk i allmänhet. Vissa personer t. ex. kunna ej taga calomel i den minsta dos utan att afficieras deraf (salivation), andra t. ex. kunna ej taga opium, senna m. m. och denna egendomlighet kallas patientens idiosynkrasi. Härtill måste man taga hänsyn.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

Slag. Senapsdegar på vadorna och varma krus under fötterna. Kan den sj uke svälj a, bör man genast gifva honom ett laxermedel. För öfrigt sörje man får, att han får ligga beqvämt; kläderna böra knäppas upp kring lifvet, ha 1 sduk och krage borttagas, på det att andedrägten må fortgå oförhindradt.

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

 

Svimningar, hysteri etc. Kläderna lossas; tinningarne badas med vatten eller eau-de-cologne; fönstren öppnas så att frisk luft kan intränga, och heta tegelstenar läggas under fötterna. Buller och äfven allt för mycket deltagande bör undvikas.

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

 

Skendöd genom dryckenskap. Hufvudet upplyftes; kläderna lossas, och så snart patienten kan svälja gifves ett senapskräkmedel.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

 

Slag eller kongestioner i allmänhet. Hufvudet upplyftes; alla åtsittande band eller kläder lossas; kalla omslag läggas på hufvudet, hvilket bör rakas; blodiglar sättas vid tinningarne, och läkare eftersändes genast.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

Råd vid dramatiska händelser

 

Orm bett. Bett af huggormen, som i vårt land är den enda giftiga arten, kan någon gång bli farligt, synnerligast för små barn, ehuru det hör till de största säll­syntheter. Många äro de medel, som blifvit använda mot ormbett; det mest verksamma synes vara sprit i riklig mängd, och det är likgiltigt under hvad form den intages, såsom rom, arrak, konjak, bränvin, sherry etc. Några af dessa spritdrycker har man alltså, att gifva i riklig mängd åt den, som blifvit ormstungen, men man bör ej företaga något med sjelfva såret, såsom att bränna det med lapis etc., innan läkare hinner anlända.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

 

Tillbaka

 

Bett af galna djur. Symptomer. Vattuskräck eller förskräckelse för alla flytande ämnen. Behandling. Den sårade lemmen ombindes hårdt; såret urskäres och brännes med glödgadt jem eller frätsten och förbindes. Patienten får ett laxativ och sedan någon varm dryck i stora qvantiteter. Om kloroform kan anskaffas, drypas några droppar deraf på en näsduk och hålles för näsan och munnen på patienten, medan såret brännes. När andedrägten börjar låta besvärad, borttages kloroformen. Om försigtighet iakttages, är ej farligt att på detta sätt använda klo­roform, och man kan då, lättare bränna såret.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

 

Gifterna delas in i fyra klasser.

 

I. De som framkalla lokala symptomer.

II. De som framkalla krampaktiga symptomer

III. De narkotiska eller söfvande gifterna.

IV. De förlamande gifterna.

Både minerala, animala och vegetabiliska gifter finnas.

 

I. Läkare bör omedelbarligen eftersändas.

II. Den föda som återstår och de koppar och kärl patienten begagnat nyss före sitt illamående böra inlåsas och alla patientens uttömningar tagas tillvara.

III. Som ledning för behandlingen undersökas kärlen noggrannt, d. v. s. man ser på dem och luktar på dem.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

Hängda. Repet eller bandet, hvarmed personen hängt sig, lossas och ådern öppnas på halsen eller armen. Om elektricitet finnes att tillgå, kan den med fördel användas, och för öfrigt behandlas patienten som vid drunkning, undantagandes att 8-10 blodiglar placeras vid tinningarne.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

Då kläderna fatta eld, nedlägges personen på golfvet och insvepes hastigt i en bordduk, matta eller täcke och rullas deri, så att elden slocknar.

Antändes en qvinnas kläder, bör hon genast insvepas i en matta, täcke eller annat tjockt tyg, som rullas hårdt omkring henne.

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

 

Blödningar, som uppkomma derigenom att en pulsåder blivit skadad, kunna igenkännas derpå att blodet sprutar ut häftigt och afbrutet och har grann skarlakansröd färg; är deremot en mindre ådra skadad, så är blodet mörkare och flyter jemnare. Dessa sistnämnda förbindas, med kompresser och bandage, men för pulsådrorna fordras annan behandling. Ett linneband fastknytes vid ett stycke af en käpp, ett qvastskaft eller dylikt. Sedan knytes band löst kring armen, och andra ändan på käppen inträdes derigenom, hvarefter käppen kringvrides, tills bandet blir så hårdt åtdraget kring armen; att blödningen stannar, då bandet tillknytes. Innan vridningen börjar, bör en kompress af ett litet mynt, väl inlagdt i linneskaf och linnelappar, läggas öfver ådern under bandet. Är såret på benet, drages en linie från inre sidan af knät mot yttre sidan af ljumsken, och i denna riktning lägges en kork. Hvar och en bör underrätta sig om pulsådrornas och de andra större ådrornas läge och äfven underrätta sina tjenare derom samt huru blödning kan hämmas.

Tillbaka

-------------------------------------------------------

Källa: Oumbärlig handbok för alla Menniskor.

Svenska originalförfattaren är E. Hagdahl

Ur en praktisk handbok från 1883.

Valda delar utplockade och illustrerade av Clara Salander.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

 

 

 

 

Se "allt om fantastiska Clara!"

-------------------------------------------------------------------------------

Sidan är sammanställd av Lisse-Lotte Danielson

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2011-05-01

Tillbaka