Tillbaka  Senast uppdaterad:  2012-05-12

Gävledraget presenterar:

........

Därefter förteddes ett så lydande ”Testamente:

 

Sedan min ende laglige Bröstarvinge Studerande Lorentz Adolf Camin genom döden avlidit och jag således till följe av Lag 17 Cap 5 § Ärvda Balken och Kunglige Förklaringen den 19 augusti 1762 äger oinskränkt rätt att som all min egendom i Fast och Löst, som jag ensamt förvärvat, på sett mig gott synes förordnas så förklarar jag härigenom min yttersta vilja, vara att min Hushållerska Maria Lindberg, som i många år med utmärkt trohet och tillgivenhet förestått min inre hushållning och på det berömligaste vårdat mig och min egendom. Skall utom vad hon själv under sin långa tjänstetid av lönen och andra gåvor hopsamlat, det hon äger först undanskiftas, i händelse jag det till förvar emottagit efter min död,

 

1: med full äganderätt orubbad behålla hela min Lösöresegendom, i Guld och Juveler, Silver, Porslin, Glas, Linne och möbler, m.m. så att ingenting av mitt Bo kommer att Skingras.

 

2: Det hela för livstid, om hon ogift förbliver själv bebo

 

och uppbära hyrorna av mitt hus No 6 vid Drottninggatan, Kvarteret Loen, med förbindelse att det i fullkomligt gott stånd, som det nu befinnes, underhålla, dock utan rättighet att det samma förpanta eller försälja.Och

 

3: skall för hennes räkning, av mina utlånta kapitaler avsätta 33.333 Riksdaler, 16 p, uti banco sedlar, utav de med säkraste hypotekar försedde förskrivningar, därav hon jämväl äger att i sin livstid uppbära räntan, men efter hennes död kommer hennes tvenne barn, sonen Anders Lindberg och dottern Maria Charlotta Lindberg, att inträda uti hennes rätt, så väl till Lösöre, egendomen som ibland dem lika fördelas, som och till Huset och Kapitalet 33.333 Rd 16p Banco, vilka såsom eqvivalenta, dem emellan kommer att lottas; dock så att varken huset eller kapitalet får i deras livstid förpantas, försäljas eller förskingras, utan skola de tillfalla deras lagliga arvingar. 

 

Här utöver och på det deras moder icke inrätta vidkännas några utgifter till Barnens uppfostran, skall ytterligare avsättas ett räntegivande kapital av 16.666 riksdaler 32 p Banco, därav räntan under deras omyndiga år, får till deras uppfostran användas, och om flickan, med Moderns och Förmyndarens bifall, ingår ett anständigt gifte och Sonen ämnar bosätta sig något de var för sig hälften därav till få disposition ut bekomma. Sedan jag nu ombesörjt deras väl, som legat mig mest om hjärtat, skall min Svägerska,  Änkan Magdalena Camin, född Holm, tillfalla den egendom i Gävle hon nu bebor och jag inköpt, var till Köpebrevet kommer att till henne överlämnas och efter hennes död skall samma egendom tillfalla hennes dotter Carin Camin och hennes Bröstarvingar, utan att hennes man äger den samma förpanta eller försälja, och hennes Broder Anders Camin, återfår sina till mig ställda skuldsedlar jämte Ett Tusende Riksdaler Banco i  Kontanta penningar även som Carin Camin får Ett Tusende Riksdaler Banco, vilka för hennes räkning förräntas; Men Kapitalet får ej lyftas i hennes livstid utan skall tillfalla hennes barn. Likaledes får min Svägerska årligen till sin död, 133 Riksdaler 16 p Banco vilka utgå från Hushållerskan Maria Lindbergs årliga inkomster och skall kvartalsvis på Posten komma tillsändas.

 

Efter det alla utgifter till Begravningen, Bouppteckning och Testamentets avgifter samt deras arvoden, vilka jag anförtrott verkställigheten av detta mitt Förordnande, blivit  gotgjorde skall min övriga kvarlåtenskap fördelas i tvenne lika stora hälfter till Stora Barnhuset och hälften till Strandbergska Inrättningen.

 

Till Executorer av detta mitt testamente utnämner jag min gamla vän, Herr vice Presidenten och Riddaren C. A. Levin, samt Herr Advokat Fiskalen C.H. Pfeffer och äger i händelse den ene genom döden avgår, den andre att ensam ombesörja Boets angelägenheter.

 

Stockholm den 12 april 1829. L. M. Camin. Sigill.

 

Att Herr Assessorn Lars Michael Camin, uti vår närvaro, såsom tillkalla de och på en gång närvarande vittnen, med fullt och redigt begrepp samt fri vilja, efter genomläsandet förklarat ovanstående testamente innefatta hans yttersta vilja och därunder även i vår närvaro sitt namn undertecknat och signerat påtryckt det varder av oss under edlig förbindelse intygat.

 

Stockholm den 12 april 1829. C.  Notarie I Warn o Svea Hovrätt, Sigill, Fredric U_ _ _ _ _ . Häradshövding och E. O Warn i Kungl. Svea Hovrätt, Sigill.

 

I avseende på detta Testamente länder till efterrättelse Lagenstadgande i 18 Kapitlet § Ärvda Balken.

Då förestående skuldsumma 2586 Riksdaler 10 p 8 sk. avdrages säkra tillgången 128.453 Riksdaler 5 p 4 sk. Bliver behållningen 125,866 Rd. 42 p. 8 sk. och som yrkad till ett belopp av 594 Rd. 10 p. 8 sk. blivit anmäld och är tvist underkastad, att så och under förbehåll av Kunglig Majt. och Kronans rätt till Bevittning där den äger rum, även som att ½ procent till de Fattige samt ¼ procent till Rasp- och Spinnhuset vara vederbörligen beräknade och påförde utföres här nämnde Behållning till Utredning och Skifte.

 

Sålunda vara uppgivet, värderat och förrättat, betyga;                                                   

 

Stockholm den 15 juli 1829

 

                                                    Jon. Ullberg

 

John. Fr. Renberg                                                      P. J. Aschling

 

                                                                                  Carl Gustaf Janicke.

 

                                                                         

Att vi all kvarlåtenskap riktigt uppgivit betyga under Edplikt. 

                

                                                                          

 

-------------------------------     

Renskrivet av ättlingen Gun-Britt Hedblom och publicerat av Lisse-Lotte Danielson

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2012-05-12

Tillbaka