Tillbaka      Gå till Gävledragets Startsida      Senast uppdaterad:  2011-04-03

Gävledraget presenterar:

 

KYRKA OCH KYRKFOLK I GAMLA GÄVLE

på 1600- och 1700-talet.

 

Del IV.

av Erik Persson

Innehåll:

Det ringer till gudstjänst

Kyrkobyggnaden

Kyrkans värdar

Kyrkans bekymmer för sin ekonomi

Kyrkorådet vakar över folks kristendomskunskap

 

Det ringer till gudstjänst

Nu börjar prästklockan tona från stapeln: "För alla sammanringningar skall prästklockan alltid röras en rund åttondedels timme, och upphör just, när sammanringningstiden är inne, varpå strax utan något emellankommande dröjsmål sammanringningen anställes, varken för kort eller för länge." (15/8 1682).

 

Vi skyndar oss att söka oss in i någon bänk. Men det är inte lätt att finna någon ledig plats. In i bänkarna får man ju inte stiga var som helst. Man blir troligen avvisad. För övrigt tvistas om nycklar. Någon kliver över från en bänk till en annan eller envisas med att stå kvar, varför han kanske kommer att "uppsättas och citeras på Rådstuvun".

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Kalkkläde från 1709

 

Vi söker oss därför till prosten Schaefers främlingsbänk: År 1702 begärde prosten nämligen "att få till tjänst för resande, som komma och gå i Kyrkan, inlösa den främste bänken i Eftre Stora kvinnfolkskvarteret, tillbjudandes straxt att erlägga penningar för 7 rum, nämbl. 12 Daler kopparmynt för vart rum, som gör 84 Daler, vilka 84 Daler han skickade klockaren hem efter och nu strax levrerade ... dock med det förbehåll, att där Gud skulle kalla honom härifrån på ett eller annat sätt, så tager han sina penningar igen." (3/10).

 

Prostens bänk stod till främlingars disposition endast till 1705: "Såsom den delen av bänken n:r 1 uti Eftre Store kvarteret är genom Rådstugurättens dom vindicerat och kommer således att stå under Kyrkans disposition, allt därföre begärte högärevyrdige H. Probsten Magister johan Schaefer (bror till pietisten Peter Schaefer) att igen få sine för samma bänkedel utlagde penningar, nämligen 84 Daler kopparmynt, dem rådmannen och kyrkovärden Peter Strömbeck tillsades sådane 84 Daler kopparmynt av sin uppbörd betala." (l7 /5)

 

Stapelns övriga klockor faller in och förkunnar, att gudstjänsten börjar. Vi, som kommit på besök som resande, märker en egendomlig lukt här inne. Den kommer från gravvalven under kyrkgolvet, Folk är vana och aktar inte om det, förrän något annat stöter till År 1773 föreslog landshövding Karl Sparre, att man skulle upphöra med att jordfästa och begrava lik i kyrkan, detta på grund av "den förgiftiga stank, som allaredan i kyrkan märkes samt med sommarvärmans tilltagande ganska sannolikt ökas av de på en tid i stor myckenhet där begravna döda kroppar, varigenom mången Guds ords älskare antingen ser sig nödtvungen ifrån gudstjänsten sig avhålla, eller ock, om han går i Kyrkan, är utställd för äventyr med hälsa och liv." Denna baronens och generalens föreställning blev enhälligt bifallen. (20/4)

 

Men det kan också bli annan odör. Protokollet av den 21 dec. 1688 berättar, att en "Cronones båtsman hade i Kyrkan slagit vattnet av sig i bänken." Denna olyckshändelse är inte den enda av det slaget från den tiden. Vidare berättas från mars 1691, att en piga Lisbet hade haft uppkastning i kyrkan. Hon sade inför kyrkorådet, att hon tagit in spisöl med ett pulver, som hon fått. Ett vittne menade, att hon stunkit av brännvin. Hon dömdes att "för detta sitt förseende stå uppenbar Kyrkoplikt nästkommande söndag."

 

Klockorna tystnar, och orgeln från 1671 tonar genom kyrkan. Om det vore en stor högtidsdag, så kunde vi även få lyssna till en del andra instrument. Ar 1706, när det led mot jul, föreslog prosten Schaefer medverkan i gudstjänsterna av "Johan Falk, som stryker väl på en fiol, blåser på huboe och basun och sjunger väl en Baas, men (så undras) huru och på vad sätt han skall bliva förnögder för sitt besvär." En del föreslog lön, men andra menade, att man skulle ta upp tre kollekter om året. Och om dessa inte komme att ge 150 Daler kopparmynt, skulle man vidare överlägga om "huru han må bliva förnögder för bristen."

 

Prosten hade redan skaffat tre oboer och en dulcian för tillsamman 120 Daler kopparmynt, och 1736 tillkom två valthorn för 60 Daler.

 

Längre fram bestämde också kyrkorådet, var sångarna skulle stå:

"Som Kyrkorådet varken kan eller bör tåla, att några oordentligheter må ske eller tillåtas uti Kyrkan, och nu en tid bortåt musikanten Peter Waxbom tagit sig före att förrätta sången om söndagarna uppå orgelläktaren i stället den borde ske nedan uti Kyrkan och själva Choret efter vanligheten: Alltså, till hämmande och förekommande av än vidare ovana och oordentligheter, haver Kyrkorådet beslutit och fastställt, att musikanten Peter Waxbom kommer genom utdrag av protokollet att antydas och förbjudas att vid 10 Daler kopparmynts vite hädanefter förrätta sången uti Choret. Men när högtider och andre stora helgedagar infalla och då musik i Kyrkan hålles, då är honom Waxbom icke betagit att förrätta sången på orgläktaren." (19/9 1746)

 

Även en gosskör sjöng i kyrkan: "Samtycktes, att Olaus Wederman Cellegio i Scholen, som till högtiden har informerat någre gossar att sjunga 'Esaiae prophetenom hände thet så etc.' skall därföre undfå av Kyrkones medel 6 Daler kopparmynt." (11112 1698)

 

Kyrkans organist mäster Preutz skötte sin tjänst till belåtenhet: "Såsom förledit år till Julen är beviljat organisten H:r Michael Preutz en discretion av 50 Daler kopparmynt, så länge han här vid Kyrkan gör tjänsten och sig redeligen och vackert förhåller, varvid han utfäste som oftast att musicera synnerligen under högtider och medan hans Excell:t högvälb:ne H. Gouverneuren är här vistandes." (21112 1688)

  Organist Preutz släktschema. STOR fil för ökad läsmöjlighet. Bläddra med hissarna.

 

Musiken i kyrkan omhuldades, och till frågor som rörde denna del av gudstjänsten återkommer protokollen gång etter annan. År 1701 hade en Mons Gustaff Witt musicerat och fått 40 Daler kopparmynt för den tjänsten. Den 8 mars "Blev nu så av dem närvarande samtyckt och avhandlat, att honom 300 Daler kopparmynt kunna bliva tillslagne av de fallande Collecter, och sedan hava kost att få hos var och en 14 dagar och l månad i sänder, eftersom deras lägenhet kan vara. Utlovade ock H:r Probsten att vilja och förunna honom att gå hos sig till kost ibland."

 

Organisten Preutz ivrade för musiken i kyrkan Den 11 mars 1704 begärde han arvode till några medhjälpare "för dess havda omak i dessa förflutne dagar med musicerandet uti vårt Guds hus." Sex personer nämndes. Han framhöll också, att han "måste största omak och omkostnad hava, så med papper, strängar, hoboemunstycken och annat mera", och anhöll därför om en liten discretion Arvodena beviljades och finns antecknade: Preutz 24 Daler, Johan Falk 6 Caroliner, Christian Öhrn 6 Caroliner, Jonas Tuschaerust 4 Caroliner och Jacob Rutzkij 4 Caroliner. Det har antecknats, att prosten "för dess opasslighet" var frånvavande.

 

Prosten hade påtalat den svaga sången i skolan, och denna osäkerhet märktes tydligen i kyrkan. Det tog tid, innan man blev förtrogen med de nytillkomna psalmerna. De som följt med som psalmskatt från reformationstiden, kände man däremot väl till. I dag sjunges måhända svedbergspsalmen n.r 413, slutpsalmen i 1695 års psalmbok.

 

Stillhet borde råda i Guds hus: "Resolverades, att av predikestolen skall avkunnas på Pingesdagen. det församlingen inställer sig i Kyrkan, medan uti lilla klockan ringes, eftersom dörarne tillslutes straxt sammanringes och emedan Syndabekännelsen läses, men sedan upplåtes." (26/5 1691)

 

En dörr måste likväl hållas stäng även under andra tider. Den 20 febr. 1687 förekom ett ärende om den saken: "Såsom av drängar och annor ungdom vid store västre dören myckin stor förargelse göra med stenars kastande in på kvinnfolken och annat skälmeriers förövande, ty beslöts att samma dör, så snart tron lycktes sjungas, igenslutas och straxt efter predikan yppnas igen."

 

När man var samlad till gudstjänst i början av 1700-talet, fick man lyssna till en dogmatiskt renlärig förkunnelse. Vid denna tiden hade väl faran från katolskt håll ebbat ut, men det gällde alltfort att driva den rena evangeliska läran och akta sig för nya påfund utifrån. En religiös våg hade börjat stiga och märktes på en del håll även i Sverige. Det var pietismen från August Hermann Franckes verksamhet i Halle, som gjorde sig märkbar. Svenska studenter, som besökt Halle, och återvändande krigsfångar från Arkangelsk och Sibirien vittnade om sina erfarenheter från mötet med denna fromhetsriktning. Och på dessa företeelser såg kyrkan med oblida ögon.

 

Om det i dag var prosten Johan Schaefer, som stod i predikstolen, då kunde de kungliga och kyrkliga myndigheterna vara lugna. Han vakade över att inte några nymodigheter i läran fick föras till torgs.

 

Kanske var det vinter. Då måste det i början av gudstjänsten ha känts ganska kallt, med is och snö inom väggarna: "I Coupvaerdie Styrmannens bänk och den därnäst har nog försports; i det förmedelst spottande av tobak skall kölden vara i bänkarme likas om en svallis, vilket igenom blidare väderlek kunde tillfoga den under taket varande målningen skada." Bänkarna i fråga var på läktaren. (25/1 1766)

 

- "Anmälde notarien, hurusom en del av församlingen under bänkeuppbörden sig däröver besvärat, att deras kläder bliva som oftast bortskämde utav den snö, som om vinteren lägger sig i fenstren och om våren upptinar." Smältvattnet på väggen skadade kläderna. (1/5 1770) Någon värmeledning i kyrkan blev det inte förrän 1875. Förut fick den ersättas av besökarnas egen kroppsvärme. Skor - skrapade, och fötter trampade eller stampade, när fötterna ville valna. Och det krävdes, att predikanten hade "ett starkt uthtahl", om han skulle göra sig hörd.

 

Predikan var säkerligen grundlig och utredande och därför ganska lång för dem, som var trötta efter den gångna veckans arbete. När någon nickade till, kom spögubben och väckte den slumrande. Det gällde för övrigt att hålla fast det man lyssnade till. För det hade man nytta av, då catechesimiexamen kom och prästen hörde efter, om åhörarna kunde sin kristendom.

 

Om prosten Schaefer lämnade efter sig någon skriven predikan, så blev den väl lågornas rov vid den stora branden 1869. Hans bibliotek hade nämligen överlämnats till läroverket, som också eldhärjades vid samma tillfälle.

 

I samband med gudstjänsterna kom också publication, kungörelse, från predikstolen. Den var en nödvändig åtgärd, som delvis lever kvar än i dag. Då gällde det ofta meddelanden om ordningsföreskrifter, om bänkärenden, om straff för vissa överträdelser, om uppenbar kyrkoplikt m. m. Ännu fanns ingen tidning, som kunde anlitas, och inga lättframställda cirkulär. Det var i stället det muntliga ordet från predikstol och på kyrkbacke som utgjorde kontakten.

 

Högpredikan tar omsider slut, och folk vandrar hemåt, ut genom norra vapenhuset och förbi de utstöttas gravplatser eller genom södra eller västra vapenhusen och över kyrkogården, där de välaktade stadsborna fått sin vigda vilostad.

 

Ännu återstår en av söndagens gudstjänster, aftonsången, som börjar kl 1/2 2 eftermiddagen. Orkade månntro den gamle kyrkotjänaren gå till Guds hus ännu en gång: "Föredrog hans högärevyrd:t H. Probsten kyrkogubbens Johan Mattz tillstånd, som nu för tiden mycket eländigt är, anhållandes att församlingen ville vara så gode och förunna honom att till högtiderne besöka vars och ens hus, då de kunna meddela honom efter råd och ämne, antingen penningar eller matvaror." (13/12 1695)

 

Efter aftonsången följde catechesirniexamen. Och så är veckans första dag till ända. Under de följande dagarna kallas till veckopredikningar och bönestunder och till ännu ett katekesförhör. Hur en hel vecka tog sig ut, framgår av vidstående ruta.

 

Under förra hälften av 1700-talet hade veckoprogrammet i Heliga Trefaldighets kyrka följande utseende:

 

Söndag:

Kl. 5.45      f.m.  Ottesång

Kl. 8 Kl.     " högpredikan (högmässa) e.m

     1.30      aftonsång, Därefter katekesförhör

 

Onsdag:   

Kl. 6.30      e. m. veckopredikning Dessutom katekesförhör

 

Fredag

Kl. 6.30      e. m. veckopredikning

 

Alla dagar  skulle bönestund hållas

Till alla dessa gudstjänster hörde klockringning

Dagligen förekom klämtning kl 10 f. m. och kl. 4 e. m.

 
Tillbaka
 

Kyrkobyggnaden

 

Gefle församling hade fått sin nya kyrka år 1654. Denna var sålunda endast 27 år gammal. när Gefle kyrkoråds första protokoll skrevs den 21 sept. 1681. Trots kyrkans ringa ålder hade kyrkorådet tid efter annan likväl orsak att syssla med ärenden, som gällde byggnadens vidmakthållande och utrymme.

 

Det var särskilt två frågor, som krävde beaktande. Kyrkan visade sig ganska snart för liten för den menighet, som kom till gudstjänsterna. Vidare var grunden under templet för svag. Därför uppstod sprickbildning i murarna, och dessa började luta. Båda dessa förhållanden vållade bekymmer för långliga tider framåt.

 

Man förstod, att man måste ta i tu med förstärkningsarbeten i tid, men man tvekade om vem man borde anlita. Den 4 juli 1682 framhölls i kyrkorådet, att man måste söka få "en halff architecteur" från annat håll. Något beslut kom man att börja med inte fram till. Om man fann någon "halv arkitekt" nämnes inte.

 

Följande år återkom man till frågan om kyrkans reparation. Nu kom man så långt, att "Kyrkovärden Jöran Hansson Kruse skall få befallning att försorg och bekymmer draga, att det bliver i tid beställt" med framskaffning av sten till kyrkrustningen.

 

 Jöran Hansson Kruse m.fl. OBS stor fil för att underlätta läsbarheten. Bläddra med hissarna.

 

Men pengar fattades Man sökte skrapa ihop, vad som var möjligt: "Såsom pröves, att någre medel läre betarvas till de ämnade byggningars fullbordan, och Kyrkan finnes hos en och annan hava något utestående. Ty beslöts, att sedil och befallning skall givas till Kyrkovärderne, att de lagligen procedera med de panter, som de kunna hos sig hava innestående, så att desamme, om de icke inom laga tid inlösas, må då i penningar kunna föryttras." De, som sålunda mot pant lånat pengar av kyrkan, borde raska på och lösa sin egendom tillbaka. Eljest såldes panterna, så att kyrkan fick tillbaka sina utlånade medel.

 

Kyrkoherde och prost vid denna tid var Johan Schaefer (Peter Schaefers bror) och han ivrade för kyrkans rustning. Kyrkorådet såg också behovet och anslöt sig till pastors mening men nödgades dock tillägga: så långt medlen räcker och inflyter. (7/4 1693). Följande år återkom prosten. Och nu framhöll han också behovet av ett läktarbygge. Han "begärde deras (kyrkorådets och de äldstes) betänkande, huru medel därtill skulle kunna ihopsamlas, såsom ock till orgelverkets reparation, vartill svarades, att såsom borgerskapet nu är överhopade med utgifter, såsom till prästegårdsbyggnaden, Contributioner samt staketernes reparation, så skulle vara rådeligt att omkring ginges med en stambok, att var och en gav efter råd och ämne, det ock alla biföll Och lovade hans ärevyrd:t om nästkommande söndag lysa det av predikstolen, och att han själv ville besöka Civil betjänte därom." (23/3 1694).  - Det var inte enda gången, som prosten Schaefer deltog praktiskt, när det gällde kyrkans underhåll: "Såsom Kyrkotaket nu behöver tjäras, och inga medel finnas till tjärinköp och arbetsfolks avbetalning, beslöts att en bok skall göras, som var och en kan skriva uti, vad de därtill vilja contribuera. Pabst utfäste straxt 2 t:r (tunnor) tjära. Högärevyrdige H. Probsten utlovade ock 1 t:a tjäru." (24/3 1699).

 Christian Pabst m fl

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Karta över Gävle 1691 av lantmätare  Christopher Stenklyft.

 

Staden hade växt upp. där de två huvudlederna skar varandra: Gävleån från väster till öster och landsvägen, färdevägen från Uppland i söder och kustlandet norr om staden. Som synes av kartan, går huvudleden ungefär i nuvarande Kungsgatornas och Norra Kungsvägens sträckning.

 

Östra Lillån började, där Hattmakargatan nu stöter mot Norra Strandgatan. Den hade en bro, Smäckebron, i närheten av Börsplan vid Norra Centralgatan. Den södra ågrenen, Islands Lillån, började ungefär där Södra Centralgatan nu går ut mot söder. Lillån avsnörde Islandsholmen.

 

Över Gavleån ledde två broar: Gammelbron vid d) och den andra vid c) ungefär vid platsen för den senare byggda Kungsbron.

 

Kyrkan synes norr om Gammelbron. Rådhuset öster om utfartsvägen norrut och Slottet söder om ån och väster om infartsvägen söder ifrån.

 

 

En del åtgärder till stöd åt murarna utfördes visserligen för de medel, som man kunde skrapa ihop Men sättningarna i grunden fortsatte och därmed skadorna. Valven i sidoskeppen hotade att ramla, och tre av dem måste nedtagas Men därmed förlorade mittskeppets valv sitt stöd åt sidorna och började spricka. även de. Nu tillkallades Kristoffer Polhem. Hans förslag till reparation skulle ha dragit en kostnad på 20.000 Daler. En murrnästare Lund från Stocckholm blev också rådfrågad. Han kom ned till 14.000-15000 Daler. Men båda dessa förlag avskräckte. Man var ju inne i stora ofredens år, och vad det kom att betyda för Gefle församlings kyrkoråd i fråga om kyrkoreparation, framgår av protokollet för den 29 febr. 1704: "och som det giver avseende till en stor bekostnad, och om medel uti dessa svåra krigstider är myckit knappt och stora Contributioner måste utgöras, så avslås och sättes avsides denna Murmästarens gjorde förslag."

 

På prostens förslag beslöt man likväl en mindre kostsam rustning med valv av bräder i st f. av tegel. Vidare "Blev ock nu gott funnit och slutit, att 100 Tal. (tolfter) enkl. bräder för Kyrkans medel uppköpas, som uti kyrkoboden på all händelse kunna ligga i förvar, särdeles som brädsågningen är till en stor del förbuden, och torde därigenom bliva svårt härefter få köpa bräder." - Man fick också på den tiden göra bekantskap med förbud och ransonering.

 

Rådman Petter Strömbeck  (1664-1720) lämnade vid ovannämnda sammanträde ett skriftligt förslag på uppförandet av en helt ny kyrka på fastare grund. De medel, som den ifrågasatta reparationen skulle kräva, menade han, borde räcka till halva kostnaden för en ny kyrka Men det förslaget ledde inte till några åtgärder.

 

På samma gång, som man hade bekymmer för kyrkans reparation, blev behovet av större utrymme mer och mer kännbart. Redan 1692 började kyrkorådet därför dryfta frågan om en läktare i södra sidoskeppet. Detta ärende återkom gång efter annan. När läktarfrågan åter behandlades den 21 mars 1712, ifrågasatte några, att man skulle ändra kyrkan till korskyrka för att vinna utrymme. Men därtill svarade andra, att de inte i sin livstid skulle mäkta med ett sådant företag. Man levde ju alltjämt under krigets tryck, och någon ljusning kunde inte ännu skönjas.

 

När ärkebiskop Hakvin Spegel höll visitation i Gävle 25--27 juni 1712, förde prosten Schaefer fram läktarefrågan för att få stöd av ärkebiskopen: "Ingav Prosten en berättelse om det, som han låtit reparera eller å nya bygga vid Gefle Kyrka ifrån år 1691 intill 1712. Beklagandes H:r Prosten, att det slut, som redan 1711 d. 8 December, var gjort om en läktare, är icke kommit till någon verkställning och begärandes, att därom måtte varda med allvar påmint."

 

Vid efterföljande frågestund anförde borgmästare Folcker en avvikande mening om utrymmet i kyrkan. Han ansåg, att man genom att jämka på bänklistan kunde få flera sittplatser tillgängliga. Man skulle på så sätt slippa bygga läktare. Till detta inlägg genmälde prosten, att församlingen redan godtagit bänklistan. Nu ville han höra stiftschefens mening. Ärkebiskopen svarade, att vederbörande må kunna förena sig om bänklistan. Och han inflikade här ett förmaningens ord: "Recommenderade för övrigt den lovl. Magistraten, att christelig ordning och skickelighet bliver vidmakthållen i församlingen, som är Guds hushåll, emedan Gud är ordningens Gud och icke oskickelighetens.' - Angående läktarbygget ansåg han, att det borde komma till stånd.

 

Tanken på att bygga ny kyrka eller att ändra den dittillsvarande till korskyrka hade sålunda förkastats. Och kyrkorådet sökte på nytt efter någon lösning. Den 11 okt. 1726 begärde kyrkorådet hos riksdagen att få disponera slottet till kyrkobyggnad. Ansökan beviljades 1727. Men då meddelandet därom kom, hade slottet redan härjats av en förödande eldsvåda, som förvandlade det till en ruin. Nu övergav kyrkorådet tanken på slottet och tog på nytt i tu med att ställa sin nära 75-åriga kyrka i stånd. Sidoskeppens skadade valv förnyades, yttertaket rustades och genom dränering avleddes skadande vatten från grundmurarna. Dessa förbättringsarbeten ledde till relativt gott resultat. De utfördes åren 1728-1729. År 1730 uppförde stadens byggmästare Petter Blom södra läktaren. Den norra kom först 1795. På så sätt hade kyrkan blivit större inom de gamla väggarna och under samma tak.

  Släktschema där Bildhuggare och byggmästare Petter Blom ingår (längst till höger).

OBS stor fil för att underlätta läsbarheten. Bläddra med hissarna.

 

Men vad skulle man göra med slottet, som man fått som donation? Kyrkorådet fick påminnelse av landshövdingen med anmodan att inte låta den alldeles urbrända byggnaden förfaras. På allmänt kyrkoråd - kyrkostämma - tillsattes en kommitté, som skulle utarbeta "ett Project till församlingens utlåtelse ang. de detta staden i nåder donerade slottet." Kommittén skuI1e vara färdig påföljande onsdag, och utlåtandet är undertecknat med en massa namn, varav många tyder på utländsk härkomst. Slutet på historien blev, att församlingen återlämnade slottet men samtidigt anhöll "att i stället för den återlämnade kostbara gåvan få någon tjänlig kollekt." (Sveriges kyrkor, Gästrikland.)

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Läktarplan i Heliga Trefaldighetskyrkan, Uppmätt av Rosenbaum 1825.

Södra och norra läktarna samt »djäkneskullen», en liten läktare ovanpå sakristian

Tillbaka

 

Kyrkans värdar

 

Kyrkvärdarna var kyrkoförsamlingens förtroendemän. Tillsamman med pastor hade de av ålder att förvalta kyrkans medel. Kyrkans räkenskaper sköttes av kyrkvärden. Denne skulle ta emot inkomsterna, indriva fordringar av skilda slag och verkställa utbetalningarna. Medlen förvarades i kyrkans kista. Reparationer liksom många andra omsorger skulle kyrkvärden svara för.

 

Kyrkvärden skulle avge rapport inför kyrkoråd och församling. Redovisningen förelåg vanligen först ett par år efter räkenskapsårets utgång. Om kyrkvärden dog, innan han hunnit redovisa, fick änkan svara för redovisningen. Ibland kunde denna bli synnerligen bekymmersam, särskilt när det var balans i kassan. Inte alltid gick det så lätt som för Petter Strömbecks (1664-1720)  kyrkoräkning för år 1704, vilken var "belagd med verificationer och till inkomster och utgifter riktig befunnen."

 

När ärkebiskop Hakvin Spegel visiterade Gefle Församling, var "bland Kyrkans böcker, som framvistes, en annan bok med kyrkoräkningar ifrån år 1705 och så vidare med året 1710, underskriven av Petter Strömbeck, som uti balancen berättar sig hava att fordra av Kyrkan 1.082 Daler 16 öre kopparmynt." Ärkebiskopen uppmanade magistraten och församlingens äldste att sörja för att Petter Strömbeck fick sin fordran ordnad. Detta lovades. Men kyrkvärden visste nog, att en sådan sak inte var alldeles lätt att reda upp. Och han hade tålamod: "H:r Strömbeck förklarade, att han icke ville tränga Kyrkan om betalningen, alle­nast efter handen den varder levererad." (Spegels visitationsprotokoll 27/6 1712)

 

»Berättade högvyrdigo H. Probsten, att 1713 skall på en allmän Valborgmässorådstugudag för opna dörar rådman H. Johan Hammar till körkvärd vara utvald, varpå den förra leverert till honom Körkans inventarium, han haft i händer, och det ena med det andra, H. Probsten alldeles otillspord, varöver hos Hans Excell:s General L. och Gouv. H:r Probsten sig besvärat såväl över denna oreda, som skymf och vanheder i H. Probstens ämbete sådant av sig föder."

 

Johan Hammar (längst t.h.) OBS stor fil för att underlätta läsbarheten. Bläddra med hissarna.

 

Prosten kände sig förorättad i denna sak och hävdade med skärpa, att det var hans och församlingens sak att tillsätta kyrkvärd. Rådhuset hade ingenting med den saken att skaffa.

 

Rådman Hammar kände sig stött i kant: "H:r rådman Hammar tillsporde H:r Probsten, om han något jäv hade mot hans person, om han vore en horkarl, tjuv eller skälm. H:r Probsten svarade sig alldeles intet vilja hava disput med någon människa utan nu allena vara sorgfällig om (vad) sitt ämbete tillhörer, (så) att allt må skickeliga tillgå."

 

Nu följde likväl en dispyt mellan prosten och Hammar, varefter prosten tillsade "fiskalen Ekman, att han nu skulle observera sitt ämbete."

 

Efter denna uppgörelse ansåg sig Schaefer inte ha någon kyrkvärd, som kunde sköta kyrkans ekonomiska ärenden. Han avsade sig ansvaret för egen del och överlämnade detta till magistraten, "intill dess utslag sker av högre hand, det han utan laesion och vanheder kan sitta Pastor. Emellertid lämnar han magistraten både försorgen och ansvaret, som tvärt emot Kl. Förordningen tagit en beställning utur hans händer, som egenteligen honom och Församlingen tillhörde." (1 Zakerstijan 11/6 1714)

 

Den 18 maj 1715 "tog rådman och handelsman Erich Bergraf sitt anträde till körkovärdskapet efter Församlingens kallelse, vartill honom önskades lycka och välsignelse." Här var det alltså församlingen, som kallade och tillsatte kyrkvärd. Senare gled man in på en annan väg.

 

  Erik Berggraf. OBS stor fil för att underlätta läsbarheten. Bläddra med hissarna.

 

År 1741 anmälde man ärendet till magistraten. Den gången valdes en Jonas Berggraf. När man 1752 tänkte gå tillväga på samma sätt, anmäldes en avvikande mening: "Härpå yttrade sig herr auditeuren Laurin som ledamot av Kyrkorådet, att sådane steg, som Herr Probsten (Melander) tagit, icke äro enliga med Kyrkorådets makt och myndighet att lämna ifrån sig den rättighet, som Kyrkorådet tillkommer, i synnerhet som sådant skett utom Kyrkorådsledamöternas överläggande inför protocollet därom, och begärde fördenskull, att sådant måtte i protocollet inflyta, honom till säkerhet i framtiden, ehuru hr auditeuren ej vill vara emot, att rådman Hylphers, som en ärlig man, blir antagen till Kyrkovärd i Berggrafs ställe."  Sedan denna reservation antecknats, valdes Peter Hylphers till kyrkvärd. (4/5 1752)

 

  Hülpers. OBS stor fil för att underlätta läsbarheten. Bläddra med hissarna.

 

När kyrkvärden Hylphers hade förvaltat sitt uppdrag inemot ett år, framhöll han för kyrkorådet behovet av en "Instruction, varefter kyrkovärden har att rätta sine sysslor till Kyrkans tjänst och intresse. Resolverades, att som sådant tillförene icke varit brukeligit, så kan Kyrkorådet icke heller samtycka till någon Instructionsupprättande, utan förmodar Kyrkorådet, det kyrkovärden såsom en ärlig man lärer söka till att på allt sätt bevaka och i akt taga Kyrkans bästa." (10/2 1753)

 

Det blev sålunda ingen instruktion, Men arbetsbördor har benägenhet att växa, och förfrågan svarar kanhända inte alltid mot kravet. År 1756 avsade Hylphers sig sitt uppdrag. Kyrkrådet började också överväga behovet av två kyrkvärdar, Men innan Hylphers hann avgå, fick han en frän påminnelse. Prosten Simon Melander hade i ett memorial yrkat på reparation av kyrkan. Men verkställigheten av kyrkorådets beslut hade låtit vänta på sig. När Melander återkom med sina yrkanden, sköts skulden på Hylphers, som försummat verkställa beslutet: "Alltså och emedan det icke kunnat annat än vara Kyrkorådet på det högsta okärt att den ena gången efter den andra se sitt föranstaltande utan fullbordan, ty föreställte Kyrkorådet honom Hylphers på det allvarsammaste, huru vårdslöst och oförsvarligen han umgåtts med Kyrkans högst angelägna förbättringar, och att han borde därför ställas uti ansvar." (21/9 1757)

 

Frågan om två kyrkvärdar blev nu åter aktuell, och man beslöt i febr. 1758 att vända sig till magistraten med begäran om två kyrkvärdar. I april tillsattes så de nya innehavarna, handelsman P. Bohlin och Daniel Elfstrand. Men deras historia blev helt kort. De uteblev nämligen från sitt första sammanträde, varför kyrkorådet ansåg sig böra meddela magistraten detta förhållande. Det var tydligen bekymmersamt, och Hylphers vägrade fortsätta längre än till oktober månads slut.

Daniel Elfstrand.  OBS stor fil för att underlätta läsbarheten. Bläddra med hissarna.

 

Den 16 maj 1759 hade man åter posterna tillsatta. Det blev handelsmannen och brukspatronen H. Petter III Strömbäck  (1717-74) samt handelsmannen och fabrikören H. Jacob Tottie, som var villiga att bli kyrkvärdar:

"Alltså och i anseende till dessa herrars Capacitet och skickelighet finner Kyrkorådet skäligt att förordna bemälte herrar att vara Gefle Stads Kyrkas föreståndare och kyrkvärdar."

 

  Tottie, StrömbäckOBS stor fil för att underlätta läsbarheten. Bläddra med hissarna.

 

Sålunda kallades kyrkvärdarna också kyrkoföreståndare, och kyrkorådet krävde respekt för dem i deras tjänsteförrättningar: "Antyddes byggmästaren Fromling att visa Kyrkvärdarne lydno, då de honom om Kyrkans reparationer och förbättringar anlitandes varda, i annan händelse må han skylla sig själv, att han mister Kyrkans arbete genom det, att Kyrkorådet antager någon annan skickelig man därtill." (16/6 1759).

 

Byggmästare Fromling.

OBS stor fil för att underlätta läsbarheten. Bläddra med hissarna.

 

 

De nya männen fann snart, att de behövde biträde i sitt arbete. Kyrkvärden H. Jacob Tottie ansåg, att en kyrkskrivare borde anställas. Ärendet hänsköts till stora kyrkorådet, dvs församlingen. (20/7 1759)

 

När förra kyrkvärden Hylphers omsider skulle redovisa sina räkenskaper, lät han vänta på sig, varför kyrkorådet beslöt att genom protokollsutdrag påminna" honom, annars "nödgas Kyrkorådet till verkställandet taga andra laga steg och utvägar." (7/9 1759)

 

Hylphers avled i början av år 1760, och hans änka anhöll om fri begravning för honom "i anseende till den möda och tjänst han haft vid Kyrkvärdssysslans förvaltande uti 7 år." Kyrkorådet ville inte ge något besked, förrän sterbhuset hade kommit in med de räkningar och verifikationer, som hade krävts av Hylphers den 28 sept. 1759. Sådan redovisning måste inlämnas "till nu instundande februari månads slut." (11/1 1760)

 

Hylphers hade i sitt kyrkvärdsskap kommit i en balans på 925 Daler 23 1/2 öre, och änkan begärde få tid och rådrum för att ordna upp mellanhavandena och hemställde om någon eftergift. Rådet beslutade att efterskänka 325 Daler 23 1/2 öre kopparmynt men de övriga 600 skulle betalas vid årets slut. (5/9 1760)

Tillbaka

 

Under 1600- och 1700-talen liksom långt efteråt var svenska kyrkan hänvisad till att i långa stycken arbeta som en fri kyrka. Dess styrelse och gudstjänst hade visserligen reglerats av hävd och tidigare kyrkoordning och efter 1686 av kyrkolagen. Men ekonomiskt saknade den vår tids tryggade underlag. Den måste därför vaka över alla tillfällen, då någon inkomst kunde tillföras kyrkan. - "Efter Gustav Vasas hårdhänta plundringar kan man väl förstå allmogens klagan... Sockenkyrkan blev nästan helt hänvisad till gåvor från församlingsbornas sida. Den lilla del av tiondet, som man fick behålla, utgjorde en mycket obetydlig inkomst på de flesta håll, och stort mer gåvo väl icke de böter som utdömdes i vissa mål och som skulle tillfalla sockenkyrkan. I städerna hade man även en liten inkomst av de bänkhyror, som där erlades." (Lindroth-Norbrink: "Den svenska kyrkan".)

 

Avgifter för bårkläde och andra ting vid begravningar samt betalning för barnkläder vid dop var man noga med: "Taxerades det bårklädet, som efter inspektorens sal. Esaias Hammar gavs till Kyrkan, med fransar omkring, och funne de närvarande skäligt att taxera det till 8 Daler kopparmynt för den, som det leja vill". (14/1 1697)

 

  Inspektor Esaias Hammar.

 

När änkan efter magister Schroderus skulle begravas, kom en räkning på 129 Daler kopparmynt, vilken summa dock nedprutades efter framställning från sterbhuset till 61 Daler kopparmynt, som även den var en avsevärd summa efter den tidens myntvärde.

 

     Magister Schroderus och hans änka.

 

Då meddelande om begravning förekommer i kyrkorådsprotokollen, möter här och där anteckningar om testamente. Beloppen, som verkar tämligen blygsamma, är tydligen ett slags avgift till kyrkan och sammanföres med övriga begravningskostnader. Den nitiske  prosten Schaefer (Peter Schaefers bror) vakade över denna kyrkans inkomst och ville vid ett tillfälle bättra på testamentet: "Berättade hans ärevyrdighet H. Probsten, att efter råd:n sal. Ryttare, som i dag skall begravas, är allenast givit uti testamente 50 Daler kopparmynt, och som efter honom allenast är ett barn, som ock är försett, och mannen av stor egendom och aldrig givit något till detta Guds hus, eller lidit någon skada varken till sjöss eller lands, synes vara för liten. ty överlades, att klockaren skickas till änkan och säger henne, att där hon icke vill bekväma sig att giva större testamente, så lärer intet av predikestolen avlysas, vad som i testamente uppsatt är." (25/7 1700).

 

Släkten Ryttare. STOR fil för ökad läsmöjlighet. Bläddra med hissarna.

 

Den 22 dec. 1736 "Fant Kyrkorådet skäligt till Kyrkans inkomsters förökande göra den förordning med ringningarna efter de döda, att. den, som vid sådana

tillfällen vill hava Storklockan, bör utom betalningen där före åtminstone giva uti testamente 6 Daler och till de fattiga 3 Daler kopparmynt samt erlägga för det mellersta bårklädet 6 Daler kopparmynt, vilket kyrkovärden Unonius hädanefter äger att iakttaga. Så ock några vidare ringningar med berörda Storklocka intet tillåtes en eller annan som en sådan avgift icke vill betala."

  Del av släkten Unonius. STOR fil för ökad läsmöjlighet. Bläddra med hissarna.

 

"Beslöts, att Kyrkans svarta predikstolskläde skall upplagas till himmel att brukas uti sorgehus och betalas där före varje gång, som någon begärde himmel åstundar, 6 Daler kopparmynt." (24/9 1736)

 

Avgift till kyrkan för begravning enl. kyrkorådsprot. 19/6 1710

 

"Sal. höglärde H. Magister Schroderi efterlåtne änkas begravning:

 

3 dubbla ringningar                                              27 -  D.

bårkläde med underkläde                                       9.16.   D.

predikstolskläde                                                    8         " 

altarkläde                                                             2         "  

sex bänkekläden                                                   6         " 

en veckas bisättning                                              1.16    " 

gravöppning i n:o 9                                             45         "

testamente                                                         30         " 

                                                                      _________

                                                                       129        D

Med berättelse, att vederbörande sterbhusets anhörige söka efter-

gift, ty resolverades, att efterföljande bör avgå, som eftergives nämbl.

               3 enkla ringningar ........................      13.16 D.

               bårkläde med underkläde ...............      9.16  "

               gravöppning ......................................45       " 

                                                                       68      D

  

   Bliver således i behåll, som betalas bör..........  61       D.

                                                             Kmt 129       D.

 

"Anbefaltes och åtvarnades klockaren Hiertberg att hädanefter icke tillåta, att några lik begravas, förrän vederbörande först uppvist kyrko-

värdens kvittens, att alltsammans är betalt, som vara bör. Om annorlunda sker, kommer han att ersätta detsamma av sin lön." (26/10 1756).

 

Även andra kyrkliga akter måste betalas, innan de fick äga rum:

"Resolverades, att ingen wixel bör tillåtas, förrän Crono- och wixelpenningar äro betalte." (24/11 1711) Det fanns mödrar, som lånade dopkläder åt den lille på privat väg, när dopet skulle förrättas. Men då fick kyrkan ingen inkomst av sina uthyrningskläder: "Fördenskull beslöts, att klockaren skall få en skrift till sig med befallning att hava inseende därpå, att så frampt någon intet skulle leja Kyrkans kläder, skall sådant bliva observerat, när modren efter barnet går i Kyrkan, att hon skall tillsäjas betala barnkläder likafullt, förrän hon får komma i Kyrkan. Och om klockaren det försummar, skall det lända på hans ansvar." (21/9 1704) Detta ärende återkom den 24 nov. 1711: "Resolverades, att när någon låter Christna sine barn skall densamma betala för det bästa barnkläderne 1 Carol. och för det sämbre 1/2 Carol., om de hava Kyrkans kläder eller ej."

 

I en inventarieförteckning från 14 maj 1687 finns en samman-

ställning av olika grupper barnkläder för uthyrning till olika pris:

 

"1 Mantel av vitt blommerat tyg med gullblommor uti, 1 Myssa av dito tyg med vit, smal knyttning på."

"1 Mantel av rött sammet med silvergaloner uppå, breda, 1 Broderad myssa med rött fascinerat band uti."

"1 Mantel av randigt sidentyg av röda ränder, 1 Myssa vitt med gullblommor uti utan knyttning eller spets."

Om den tredje gruppen har antecknats: "lejes för 1 Daler." De föregående var tydligen dyrare.

 

När Hel. Tref. kyrka byggdes, hade ett tegelbruk anlagts, där nuvarande Stadsträdgårdens östra del ligger. Det blev inget lysande företag, och 1698 sålde kyrkan sin andel för 1.200 Daler kopparmynt. Denna summa blev ett värdefullt tillskott i kyrkkistan: "Resolverades, att de penningar, som falla för tegelbruket, skola uti kistan stå aditracterte, att några medel må kunna finnas i förråd, där någon nöd tillsätta skulle," (9/12 1698).

 

"Som Kyrkans medel icke äro tilIräckelige till spanskt vins köpande för communicanterne, så resol. och fastställtes, att hädanefter skall brukas annat sött vin, till dess Kyrkans medel bliva tillräckelige till att köpa spanskt vin före." (25/1 1742).

 

När ovanstående beslut fattades, låg Sverige i krig med Ryssland.

Fyra år senare kunde man återgå till spanskt vin.

 

De båda nitiska kyrkvärdarna Peter Strömbeck och H. Jacob Tottie visade upp en kungl. resolution angående accis å vin. Den var visserligen gammal, men man ville dock utnyttja möjligheten:

"Till det sista hava Wi oss nådigt efterlåtit deras Kyrka till förkovring, att de, till de två Pipor vin (1 pipa = 471 liter), de härtill accisfritt njutit hava, ännu måge få två Pipor vin accisfritt inköpa och därtill myssevin till de andra Kyrkorne fritt att sälja.

Gustavus Adolphus."

 

Nu anhöll kyrkvärdarna, att kyrkorådet skulle bevaka denna förmån, "huru härmed av gammalt brukeligit varit", och utnyttja den.

"Resol:s att ett socknebudstyg kommer att göras av de gamla socknebudsflaskorne." (23/8 1743.

 

"Beslöts, att en gl. förfallen röd Chorkåpa igenom auktion skulle försäljas. 1 d:o svart Kronsarie mässhake, 1 d:o ljusbrunt damast d:o, 1 d:o gammal påsydd d:o. (12/10 1761).

 

Fribänkar överlämnades till betalande innehavare. Ty kyrkan behövde medel: "Beslöt Kyrkorådet enhälleligen, att fribänkarne, som för detta bak i Kyrkan varit, skola härefter intet mera vara fribänkar utan utförsäljas till Kyrkans bästa." (2/9 1688).

 

Senare beslöt man spika igen bänkdörrar, tills någon betalande anmälde sig. Man befarade eljest minskning i kyrkans inkomster: "Ävenledes hemställte kyrkovärden, om icke nödigt är, att de bänkar, som stå lediga och varföre ingen betalning är vorden erlagd, måtte igenspikas, till dess vederbörande sig om rum anmält och därtill vunnit bifall samt betalt pengl. med mera, vilket Kyrkorådet fant så mycket skäligare att bevilja och giva sitt bifall till, som det annars skulle förorsaka en stor minskning uti Kyrkans tillständiga rätt och inkomster." (14/7 1741).

 

I ett memorial 1759 erinrar prosten Melander om inkomsterna från bänkhyrorna: "Såsom Kyrkans reele inkomst till en god del består uti bänkepenningar, fordrar själva angelägenheten, att sådane penningar i rättan tid efter skedd pålysning av var och en godvilligt utgivas." - År 1742 beslöt kyrkorådet att inte längre sälja bänkplatser utan endast hyra ut dem. Detta för att tillförsäkra kyrkan jämna inkomster.

 

Bänkplatserna var förstås olika dyra, beroende på läge: "Var bänk har sin taxa efter dess belägenhet, som kyrkovärden till rättelse länder" (23/8 1743) Priset rörde sig från ungefär 1 Daler kopparmynt för de billigaste och upp till 18 Daler för de bättre platserna, per år räknat.

 

"Beslöts, att ingen får tillträda några nya bänkrum, förrän de med kvitto bevisat, att deras skuld till Kyrkan är betald." - "Även fastställtes, att inga ogifta fruntimmer få tilldelas några bänkrum, innan de g:la och gifta av samma kön förut med behörige bänkrum blivit försedde." (7/9 1759) - Vid samma kyrkorådssammanträde beslöts likväl, att "Lectors, Rectors, ConRectors och Caplansfruarne komma att få fria bänkrum uti en bänk uti Fr. St. Q." - "Sammaledes få Lectorerne Rector Scholae och ConRector fria rum uti de så kallade probst­och doctorsbänkarne uti Fr St. Q"

 

"Upplästes venerandi Consistorii utfärdade resolution under den 16 martii nästl., varigenom denna stadsens kyrka för åren 1736 och 1737 får innehålla de Cellekter, som med exuption blivit eller hädanefter kunna bliva påbudne." (27/4 1737).

 

Den oreda, som uppstod i det svenska penningvärdet vid Karl XII:s död, märktes långliga tider efteråt. När man den 12 juli 1759 tog ut pengar ur kyrkkistan, antecknades en del av dessa till visst värde. Men "utom dessa ... uttogs i vita pengar, på vilka ingen viss summa el:r värdisättes, namngen:

En Görtzens Carolin

En halv d:o Carl XII:tes En Dansk 24 schl.

En D:o 12 shl.

P. Strömbäck."

 

Enligt kyrkolagen skulle, som vi tidigare sett, i varje kyrka finnas en bastant kista med "try Låås" för förvaring av medel och värdeting, t.ex. panter, som folk lånat pengar på hos kyrkan. Det var ett märkligt företag, när den skulle öppnas:

Den 2 aug. 1723 "beslöts, att som kyrkovärden H:r handelsmannen Petter Unonius oppgivit nu erfordrades en summa penningar till vin och talgs oppköpande för Kyrkans behov, det skulle kyrkokistan öppnas och till bem:te förnödenhet nödiga medel där itur tagas, i anledning varav upplästes ben:de kyrkokista och uti Kyrkorådets samt borgaren Johan Jurgen Jons och formasken Olof Tybelii närvaro å stadsens vägnar uppräknades och till kyrkovärden Unonius avlevererades ... en summa av 240 Daler kopparmynt, vilka två hundrade fyratio Daler kopparmynt ber:de Unonius uti kyrkoråkningen haver att opptaga och Kyrkan därföre gottgöra."

  Del av släkten Unonius. STOR fil för ökad läsmöjlighet. Bläddra med hissarna.

Tillbaka

 

Kyrkorådet vakar över folks kristendomskunskap

När tullvaktens flicka tiggde hos prosten Schaefer, blev hon förhörd i sin kristendomskunskap. Det var inga lätta frågor, som ställdes till barnet:

"Men när hon blev frågad, hur många gudar hon hade, svarade, det vet hon intet. Item när blev frågat, vem är hennes frälsare och återlösare, svarade likaså. Ej heller kunde hon mera läsa än som fordrar var och alles ögon etc. Därföre blev dem (föräldrarna) antytt, hur illa de göra, att de vänja barnen till tiggeri, varigenom de slå sig till lättja, som ock, att de ej låta undervisa dem uti sin Kristendomsövning. Modren svarade, att dottren var 9 år. Skall ej underlåta hädanefter att göra det. Ty ansades de in mot jul oppkomna med barnen, då H:r Probsten dem inför Kyrkorådet skall förhöra." (20/11 1724).

 

Den 30 nov. 1754 "tilltalade Herr Magister Stocksell lärogossen Daniel Nyman, för det han icke kan läsa sina Christendomsstycken, och av Kyrkorådet förmantes lära sig läsa, innan han blir utskriven." - Här var den unge så pass försigkommen, att han fick svara för sig själv.

 

"Discuterades, att eftersom det beviljades, att de fattiga skola få någon hjälp av Kyrkan, varmed H:r Probsten berättade, att man aldrig kan få tiggaren till förhör, ty blev resolverat, att det pålyses, att alla fattiga straxt efter Pingst skola få bliva stämda till förhör, och sedan dagen efter skola bliva pengar till bent:e fattiga, som sig till förhör infinna." (115 1711).

 

"Vidare tillfrågades chronobåtsman Wallman, varföre han icke uppå tillsäjelse kommit till Cathechesimiförhör. Svarade, han ej hant att få sina kläder färdiga. Frågades åter, varföre han icke geck, då han sedermera blev av klockaren tillsagder. Svarade därpå intet." (19/12 1723).

 

"Förekallades Pehr Nils Wijbygges son, Nils ben:d, och förehölts honom den sidvyrdnad och förakt han därutinnan visar, att han, sedan han första stämningen till Cathechesimiförhör hade försummat och med stocken pliktat, icke andra stämningen lydde utan höll sig undan, tillfrågades, huru han kan understå sig det att göra?

 

Pojken Nils kunde därtill intet svara eller något hinder förebära utan stod heltyst. Fördenskull stadnades uti det betänkande, att fadren

skall själv straffa honom med Ris, efter han en Omaga (Omaga = person, som icke själv kan skaffa sig sitt livsuppehälle, omyndig.) är, vilket klockaren Oloff Zachrison befaltes fadren förkunna och själv vara där tillstädes, när det sker, på det fadren icke måtte för flat vara emot sitt barn, utan måtteligen avstraffa honom." (10/12 1700).

 

Som vi tidigare sett, ålåg det prästerna att se till, att folk kunde sina kristendomsstycken. När dessa bestämmelser skulle tillämpas, mötte åtskilliga svårigheter. Ibland var det fråga om verkliga förhinder, och då förfor kyrkorådet med skonsamhet. Men då folk kom med undanflykter, stramades tyglarna.

 

Ett kyrkorådssammanträde med många sådana ärenden förekom den 30 nov. 1750. Herr magister Petrus Stocksell hade ingivit en diger förteckning på försumliga lärjungar:

 

Förhören började med Cronobåtsman Eric March. Han hade varit borta på arbete, och därför "vill Kyrkorådet för denna gången hava honom ifrån straff förskont med åtvarning att hädanefter flitigt bivista de hållne Catichismi förhören."

 

En båtsmansänka hade suttit på Spinnhuset, och "Herr Borgmästaren Ennes berättade, att denna änka såväl som flere andre för tredska och olydnad blivit dömde att arbeta vid Spinnhuset. Så förskontes hon väl för straff denna gången", sedan hon varnats. - En annan båtsmansänka led av fallandesot. Även hon slapp undan med en varning.

 

Vallsättaren Petter Wahlsten var bortrest, och tobasksspinnaregesällen Olof Örn hade inte infunnit sig. Dessa två liksom scholaegossen Jonas Norberg och vallhjonet Ingebor Jacobsdotter skulle kallas till nästa sammankomst. Men Ingebor måtte ha haft mera att svara för, ty både hon och "en kvinnsperson, som tjänt hos fru Wittstock, kunde kallas för böter till Kyrkan samt att bägge böra undergå Kyrkoplikt."

 

Timmermännen Boström och Saefström hade på grund av arbete, som de måst resa till, varit förhindrade att komma till katekesförhör. "Och ehuru de icke kunde visa något laga förfall ifrån förhören, så bliva de väl för denna gången förskonade dock med kraftig varning och förmaning, att de taga sig noga tillvara och hädanefter flitigt bivista Catichismiförhören."

 

Med Saefström behövde kyrkorådet likväl tala extra: "Frågades Saefström, huru han kan leva så ogudaktigt, i det han nu på 5:te året icke begått sine salighets medel och icke heller undergått absolution

 

för begångit lägersmål. Vartill han svarade, att sådant gör honom väl ganska ont, och sade orsaken vara därtill, att han icke haft råd att betala böterne till stadsfiscalen Westin förrän nu i sommar, och således har han icke kunnat att stå Kyrkoplikten." Nu vände man sig till stadsfiskalen för att kontrollera Saefströms uppgift, "emedan det förekommer Kyrkorådet ganska eftertänkeligt, att en syndare i så många år skall vara utestängd ifrån Guds församlings gemenskap samt ifrån Herrans nattvards begående. Kunnande Kyrkorådet ej finna annat, än att denne Saefström bör härföre lagligen tilltalas."

 

Men bekymren med Saefström kom åter: "Som gl. timmermannen Johan Saefström försuttit den för honom förelagda tiden ... att betala dessa böter till Kyrkan för begångit lägersmål ... så beslöts av Kyrkorådet, att vällofl. Magistraten skulle anmodas, sådane böter hos Saefström låta uttaga ... , varefter han sedan må kunna undergå Kyrkoplikten samt begå sine salighetsmedel, som i många år icke skett." (26/10 1756)

 

I fem år hade gamle timmermannen dragit sig undan. Men kyrkorådet släppte inte taget.

 

Det ålåg prästen och kyrkorådet att vaka över forsamlingens kyrksamhet. Den som var försumlig, blev efterhållen: "Proponerade högärevyrdige H:r Probsten, det handelsmannen H:r Tetting måtte nu formaliter lämbnas en utimat förmaning att flitigare infinna: sig uti Guds hus och gudstjänsten bevista än härtills skett är. Vilket att uträtta Kyrkoråden H:r Bahde och H:r Unonius sig åtogo." (9/7 1723)

 

  Släkten Badhe    Del av släkten Unonius. STOR fil för ökad läsmöjlighet. Bläddra med hissarna.

 

Före 1860 gällde i vårt land för var och en, som ville resa utanför den trakt, där han var känd, att ha s. k. respass som legitimation.

Den 7 aug. 1703 behandlades ett sådant ärende, som visar, att det kunde stöta på stora svårigheter att få ett godkänt pass:

 

"Berättade H. Probsten, att sal. borgmästaren Carl Faleks dotter Elisabet Falck, har hos honom insinuerat ett borgmästare och råd meddelte respass, anhållandes hon om H. Probstens underskrift. Och som hon uppå månge, så av H. Probsten själv som av de andre Prästerskapet gjorde åtvarningar och förmaningar om hennes gudlöshet, som icke på många år har begått Herrans nattvard icke heller infunnit sig uti Herrans hus under gudstjänstens påstående, så har H. Probsten intet kunnat meddela henne någon underskrift, eftersom hon ock intet har velat låta höra sig uti sin christendom, ehuru hon därom blivit tillsagder.

 

  Lisken Falks Stockholmsresa  STOR fil för ökad läsmöjlighet. Bläddra med hissarna.

 

Blev nu allt därföre slutit, att klockaren skall tillsäja henne, det hon innan nästkommande onsdag skall hava låtit hans vyrdighet H. Håkan

examinera sig uti sin christendom och hans bevis därom inskaffa. Var det icke sker, vill Kyrkorådet taga detta ärendet uti betänkande och på något annat sätt bringa henne till lydno."

 

Borgmästare Falk och kyrkoherde Petrus Fontelius hade under trolldomsväsendets dagar legat i delo med varandra, och borgmästardottern och prästerskapet på hennes tid synes inte ha uppnått någon kontakt till godo. Om Elisabet kunde bringas "till lyrno", nämnes inte i protokollen.

  Tillbaka

Källor:

 

  Gefle och dess slägter.

 

Se samtliga delar från I - VI.

 

------------------------------     

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

      

Gå till Gävledragets Startsida  

 

Senast uppdaterad:  2011-04-03

Tillbaka